• Frågor
 • 1. Vid offentliga upphandlingar, genomför kommunen kontroller av att underleverantörer till de företag som ska upphandlas följer lagar och förordningar?
 • 2. Kontrollerar er kommun löpande att företag som kommunen gör direktinköp av eller har upphandlat följer lagar och förordningar?
 • 3. Varför genomför inte er kommun löpande kontroller av att kommunens leverantörer följer lagar och förordningar ?
 • 4. På vilket eller vilka sätt kontrollerar er kommun att de företag som är leverantörer till kommunen följer lagar och förordningar?
 • 5. Kontrollerar er kommun regelbundet att de företag ni tecknat avtal med också följer dessa?
 • 6. Har er kommun en skriftlig rutin för att säkerställa att kommunen följer upp de krav som kommunen ställt på leverantörerna?
 • 7. Vilka åtgärder har kommunen vidtagit i fall där en leverantör inte följt lagar och förordningar?
 • 8. Har kommunen någon nedskriven rutin för att hantera enskilda anbud som är väsentligt lägre än övriga?
 • 9. Hur hanterar kommunen anbud som är väsentligt lägre än övriga?
 • 10. Har kommunen en särskild metod för att kontrollera nystartade företag som lämnar anbud?
 • 11. Ställer er kommun krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor vid upphandling?
 • 12. Ställer er kommun krav på att även underleverantörer ska ha kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor?
 • 13. Ställer er kommun andra typer av sociala krav vid upphandlingar, så som miljö- och klimathänsyn, särskild hänsyn för funktionshinder eller arbetsmiljökrav?
 • 14. På vilken nivå har kommunens policy för hur upphandlingsfrågor ska hanteras fastställts?
 • 15. Vilket år är kommunens policy för hur upphandlingsfrågor ska hanteras fastställd?
 • 16. I hur stor andel av kommunens offentliga upphandlingar tar förtroendevalda beslut om förfrågningsunderlagen?
 • 17. Har kommunstyrelsen under 2016 genomfört någon granskning av upphandlingsverksamheten i syfte att fullgöra sin uppsiktsplikt enligt kommunallagen?
  Procent Antal
Kontroller genomförs av alla underlevarantörer 100% 1
Kontroller görs i de flesta fall 0% 0
Kontroller genomförs i vissa fall 0% 0
Kontroller genomförs aldrig 0% 0
Svarande 1
Inget svar 0